ที่จอดรถ

การใช้บริการ

ข้อมูลที่จอดรถ

สถานที่จอดรถใกล้สถานี

จุดจอดจักรยาน

ข้อกำหนดการให้บริการอาคารจอดแล้วจร (P&R: Park and Ride) สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู มีนบุรี

ข้อมูลทั่วไป

 • ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี (PK30) มีพื้นที่ทั้งหมด 3 ชั้น และสามารถจอดรถได้ประมาณ 3,025 คัน
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 – 02.00 น.

ข้อกำหนดการให้บริการ

1. การนำรถเข้า-ออกอาคารจอดแล้วจร และช่วงเวลาการเปิดให้บริการ

 • วิธีการนำรถเข้าจอดที่อาคารจอดแล้วจร
 • กรณีไม่มีบัตรแรบบิท กดปุ่มเพื่อรับบัตรจอดรถ ที่ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ บริเวณทางเข้าอาคาร แล้วนำรถเข้าจอดในอาคารจอดรถตามปกติ
 • กรณีมีบัตรแรบบิท นำบัตรไปแตะที่ตู้บันทึกบัตรอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลการจอดรถ แล้วนำรถเข้าจอดในอาคารจอดตามปกติ

หมายเหตุ : ผู้ถือบัตรแรบบิทต้องมีมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเท่านั้น และบัตรแรบบิทที่ผูกบัญชีกับ Rabbit Line Pay ไม่สามารถใช้แตะเข้าอาคารจอดได้ ให้รับบัตรจอดรถตามปกติ

ebm รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (ที่จอดรถ)
 • วิธีการนำรถออกจากอาคารจอดแล้วจร
 • กรณีใช้บัตรจอดรถ

  • ก่อนนำยานพาหนะออก ให้นำบัตรจอดรถไปแตะที่ตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ (Automatic Payment Station) บริเวณทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี (PK30) กับอาคารจอดแล้วจร หรือบริเวณภายในอาคารจอดรถ ผู้ใช้บริการรับใบเสร็จที่มี QR Code หลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อย จากนั้นนำยานพาหนะไปยังบริเวณทางออก เพื่อนำใบเสร็จที่มี QR Code ไป Scan บริเวณหน้าประตู ตรงไม้กั้นขาออก เพื่อนำรถออกจากอาคารจอดรถ
  • ผู้ใช้บริการรับใบเสร็จที่มี QR Code หลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อย จากนั้นนำยานพาหนะไปยังบริเวณทางออก เพื่อนำใบเสร็จที่มี QR Code ไป Scan บริเวณหน้าประตู ตรงไม้กั้นขาออก เพื่อนำรถออกจากอาคารจอดรถ
  • หมายเหตุ:ใบเสร็จ QR Code มีกำหนดเวลาอยู่ในอาคารหลังจากชำระเงินแล้วไม่เกิน 30 นาที ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องนำรถออกจากอาคารจอดรถให้ทันเวลา และหากนำรถออกจากอาคารจอดรถไม่ทันเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าปรับจอดรถเกินเวลาที่กำหนด

  กรณีใช้บัตรแรบบิท

 • ผู้ใช้บัตรแรบบิท สามารถนำรถยนต์ไปยังบริเวณทางออก แล้วแตะบัตรได้ที่ตู้บันทึกบัตรอัตโนมัติบริเวณหน้าประตู ไม้กั้นขาออก เพื่อนำรถออกจากอาคารจอดแล้วจร
 • ebm รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (ที่จอดรถ) ebm รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (ที่จอดรถ) ebm รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (ที่จอดรถ)

  2. อัตราค่าบริการจอดรถยนต์ และวิธีการชำระค่าบริการ ค่าปรับ

 • อัตราค่าบริการจอดรถของอาคารจอดแล้วจร
 • เงื่อนไข อัตราค่าบริการจอดรถ (บาท)
  ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า 5 บาท / ชั่วโมง
  - บัตรจอดรถ ต้องได้รับการบันทึกส่วนลดที่เครื่องบันทึกส่วนลด (E-Stamp) ภายในสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี (PK30) แล้วเท่านั้น
  - บัตรแรบบิท ต้องมีมูลค่าเพียงพอสำหรับค่าจอด เมื่อแตะออกจากอาคารจอดรถ
  ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า ชั่วโมงละ 20 บาท
  ค่าบริการ เศษชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง
  ค่าบริการจอดรถรายเดือน (บัตรแรบบิท) 1,000 บาท / เดือน
  (หลังจากชำระค่าจอดรถรายเดือน จะเริ่มนับจากการแตะบัตรแรบบิทที่ตู้บันทึกบัตรอัตโนมัติบริเวณหน้าประตู ไม้กั้นขาเข้าหรือขาออก)
  ค่าบริการจอดรถหากจอดไม่เกิน 15 นาที ฟรี

  วิธีการชำระค่าบริการจอดรถ

  • ผู้ใช้บริการที่ถือบัตรจอดรถ สามารถนำบัตรไปชำระเงินที่ตู้รับชำระอัตโนมัติ (Automatic Payment Station) ด้วยตนเอง ซึ่งจะติดตั้งบริเวณทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี (PK30) กับอาคารจอดแล้วจร มีจำนวนทั้งหมด 2 เครื่อง ทั้งนี้ตู้รับชำระอัตโนมัติ (Automatic Payment Station) ยังถูกติดตั้งบริเวณใกล้ทางเข้า/ออก ชั้นพื้นถนน มีจำนวนทั้งหมด 2 เครื่อง ของอาคารจอดแล้วจร และสามารถชำระได้ในรูปแบบ
  • เงินสด
  • QR Banking
  • Thai Payment (ชำระเงินด้วย Application ของธนาคาร)
  • หมายเหตุ: ผู้ที่ใช้บริการที่ถือบัตรจอดรถ และใช้บริการรถไฟฟ้าสามารถนำบัตรจอดรถไปบันทึกส่วนลดที่เครื่องบันทึกส่วนลด (E-Stamp) ภายในสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี (PK30)

  • ผู้ใช้บัตรแรบบิท สามารถเติมเงินได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี (PK30) โดยการชำระในรูปแบบเงินสด
  • ผู้ใช้บัตรจอดรถยนต์รายเดือน ผู้ใช้บริการสามารถนำบัตรแรบบิทติดต่อขอซื้อค่าบริการรายเดือนที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้ามีนบุรี (PK30) โดยระบบจะนับระยะเวลา 30 วัน เริ่มจากครั้งแรกที่มีการแตะบัตรแรบบิทที่ตู้บันทึกบัตรอัตโนมัติบริเวณหน้าประตู ไม้กั้นขาเข้าหรือขาออก
 • 3. กรณีต้องชำระค่าปรับ
 • รณีจอดรถเกินเวลาที่กำหนด ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับรวมค่าบริการจอดรถ โดยท่านสามารถนำรถยนต์ออก และชำระค่าปรับจอดรถเกินเวลาที่กำหนด (ค้างคืน) ได้ตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการ 05.00 น. ของวันถัดไป
 • ประเภทรถ อัตราค่าปรับ (บาท)
  รถยนต์ 400 บาท / คืน + ค่าจอดรถวันถัดไป
 • กรณีทำบัตรจอดรถหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับสำหรับบัตรหาย ทั้งนี้ต้องนำหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของรถมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร สถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี (PK30) เช่น บัตรประชาชน เล่มทะเบียนรถ หรืออื่น ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของรถ เพื่อนำรถออกจากอาคารจอดรถ
 • ประเภทบัตร ค่าปรับ (บาท)
  บัตรจอดรถ 400 บาท
  บัตรแรบบิท 400 บาท
 • หมายเหตุ: กรณีที่จอดรถค้างคืน และบัตรจอดรถสูญหายด้วย ให้ผู้ใช้บริการชำระเงินเฉพาะค่าปรับจอดรถค้างคืนเท่านั้น
 • 4. ประเภทของยานพาหนะและข้อจำกัดทางโครงสร้างอาคาร

  • ยานพาหนะที่สามารถใช้บริการอาคารจอดแล้วจรได้ ได้แก่ ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นยกเว้นที่เดินบนราง โดยยานพาหนะนั้นต้องไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างอาคารจอดแล้วจร
  • ยานพาหนะที่เข้าจอดต้องมีความสูงไม่เกิน 2.10 เมตร โดยให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนความสูงในช่องทางเข้า
  • ยานพาหนะที่เข้าจอดต้องเข้าจอดตามจุดจอดที่กำหนด เช่น พื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ และหากพบผู้ใช้บริการเข้าจอดไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งผู้ใช้บริการเพื่อเลื่อนยานพาหนะ หากไม่สามารถติดต่อได้ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ ยกหรือเคลื่อนย้ายยานพาหนะ ตามความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการส่วนรวม

  5. การจัดการจราจร และการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือข้อพิพาท

  • ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามป้าย สัญลักษณ์จราจรที่กำหนด นำยานพาหนะเข้าจอดตามช่องจอดหรือพื้นที่ที่กำหนดไว้ รวมถึง ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
  • กรณีเกิดอุบัติเหตุยานพาหนะ เฉี่ยวชน บริเวณถนนด้านนอก รอบอาคาร และด้านในอาคาร ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุด และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านการจราจรเพื่อไม่ให้กีดขวางผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ
  • กรณีเกิดอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน ให้ผู้ใช้บริการแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที กรณีที่ผู้ใช้บริการจอดรถในพื้นที่ที่ห้ามจอด เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการเลื่อนรถเพื่อนำไปจอดยังพื้นที่ที่กำหนดไว้ หากไม่สามารถติดต่อได้เจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ ยกหรือเคลื่อนย้ายยานพาหนะ ตามความจำเป็นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการส่วนรวม
  • กรณีไม้กั้นอัตโนมัติทางเข้า-ออก เกิดเหตุขัดข้อง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานทำการแก้ไข
  • กรณีผู้ใช้บริการทำบัตรจอดรถหาย ต้องนำเอกสารคู่มือจดทะเบียนหรือสำเนา และบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ เพื่อนำยานพาหนะออกจากพื้นที่ได้
  • การจอดรถภายในอาคารจอดแล้วจร เป็นการให้จอดยานพาหนะตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายต่อทรัพย์สิน ยานพาหนะหรืออุปกรณ์และส่วนประกอบใดๆ ของยานพาหนะที่นำมาจอดในอาคารจอดแล้วจร หรือเขตพื้นที่เกี่ยวเนื่องทั้งสิ้น

  6. สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารจอดแล้วจร

  • พื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ทั้งหมด 3,025 คัน
  • พื้นที่จอดรถคนพิการมีทุกชั้น จำนวนรวม 32 คัน
  • พื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ จำนวนรวม 199 คัน
  • ลิฟต์โดยสาร มีจำนวน 6 ตัว โดยแบ่งออกเป็น
  • ลิฟต์โดยสาร 3 ตัวให้บริการชั้น G – 3 (ทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี (PK30))
  • ห้องน้ำสาธารณะชายหญิง ชั้นละ 36 ห้อง (มีฝั่งละ 18 ห้องโดยมี 2 ฝั่งอาคาร)
  • ห้องน้ำผู้พิการมีชั้นละ 1 ห้อง
  • บันไดหนีไฟ มีชั้นละ 11 จุด
  • กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 54 ตัว
  • ทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี (PK30) บริเวณชั้น 3

  7. การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ

  • กรณีเกิดเหตุการณ์ประทุษร้ายต่อทรัพย์
  • ให้ผู้ใช้บริการแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที หรือ โทรแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ที่หมายเลข 191 หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 0 2617 6111

  • กรณีพบเหตุเพลิงไหม้ยานพาหนะ หรือมีเพลิงไหม้ในพื้นที่
  • 1. ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที เพื่อรีบดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นโดยใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่

   2. ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่ออพยพผู้ใช้บริการออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย ณ จุดรวมพลที่เหมาะสม

   3. เมื่อเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จะปิดทางเชื่อมเข้าอาคารจอดแล้วจรทุกเส้นทาง

   4. เมื่อเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จะปิดการให้บริการอาคารจอดแล้วจร โดยเปิดไม้กั้นขึ้นบริเวณทางออกและปิดไม้กั้นบริเวณ ทางเข้า

  8. กรณีพบวัตถุต้องสงสัยหรือก่อเหตุวินาศกรรม

   1. ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่พบเห็น แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที

   2. ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่ออพยพผู้ใช้บริการไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย ณ จุดรวมพลที่เหมาะสม

   3. เมื่อเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จะปิดทางเชื่อมเข้าอาคารจอดแล้วจรทุกเส้นทาง

   4. เมื่อเกิดเหตุที่ก่อให้เกิดอันตราย เจ้าหน้าที่จะปิดการให้บริการอาคารจอดแล้วจร โดยจะเปิดไม้กั้นไว้บริเวณทางออกและปิดไม้กั้นเพื่อปิดบริเวณทางเข้า

  9. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

   1. ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่พบเห็น แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที หรือโทรแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่หมายเลข 1669 หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 0 2617 6111

   2. หากจำเป็นต้องทำการกู้คืนชีพฉุกเฉิน สามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) ที่ติดตั้งในอาคารเพื่อทำการกู้ชีพ

   3. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

  10. ข้อห้ามภายในพื้นที่อาคารจอดแล้วจร

  • ห้ามสูบบุหรี่ภายในพื้นที่อาคารจอดแล้วจร
  • ห้ามนำรถบรรทุกวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย เข้ามาจอดในพื้นที่อาคารจอดแล้วจร
  • ห้ามฝ่าฝืนป้ายสัญญาณจราจร ป้ายสัญลักษณ์ที่กำหนดในพื้นที่
  • ห้ามดื่ม เสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดต่าง ๆ
  • ห้ามเล่นการพนันหรือที่ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
  • ห้ามแจกใบปลิว ติดป้ายโฆษณา หรือกิจกรรมอื่นๆ ก่อนได้รับอนุญาต
  • ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดี
  • ห้ามกระทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ตัวอาคาร หรือพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารจอดแล้วจร หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายและเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

  11. กรณีพบทรัพย์สิน สิ่งของ ของผู้มาใช้บริการทำตกหล่นหรือลืมไว้

   1) ผู้ใช้บริการที่พบเห็นและเก็บได้นำทรัพย์สินที่พบ นำมามอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการหาเจ้าของ

   2) หากผู้ใช้บริการทำทรัพย์สิน สิ่งของหล่นหายหรือลืมไว้ ให้ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 0 2617 6111

  12. ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ

   หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะนำการให้บริการ กรุณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 0 2617 6111 หรือเจ้าหน้าที่สถานี ณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานี หรือเว็บไซต์ www.nbm.co.th